توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت کتاب ( خلاصه ) مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید – ترجمه : علی پارسائیان و محمد اعرابی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 50

تعریف مدیریت استراتژیک

 

استراتژی

هنر وعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد.

فرآیند مدیریت استراتژیک (Strategies management process )

تدوین استراتژی ها

اجرای استراتژی ها

ارزیابی استراتژی ها

 

پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان ادارک مدیران از عوامل زیرمیباشد

شرکت های رغیب

بازارها

قیمت ها
عرضه کنندگان مواد اولیه
توزیع کنندگان
دولت ها
بستانکاران
مشتریان که در سراسر دنیا وجود دارند .

 

تدوین استراتژی ها

مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان راتهدید می کنند یا فرصت هایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدف هایی

بلند مدت،در نظرگرفتن استراتژی های گوناگون وانتخاب استراتژی خاص جهت ادامه فعالیت.

اجرای استراتژی ها

اجرای استراتژی ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان ومدیران بسیج شوند واستراتژی تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژی مرحله اجرای مشکل ترین

مرحله بوده،وایجاب می کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژی هابدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.

ارزیابی استراتژی ها

آخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:

الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژی های کنونی قرارگرفته اند.

ب- محاسبه وسنجش عملکرد ها

ج- اقدامات اصلاحی

 

در صحنه اجرای استراتژی ها هدف های سالانه و سیاست ها از اهمیت خاصی برخوردارند و در حالی که در تدوین استراتژی ها هدف ها ی بلند مدت از اهمیتی ویژه ای برخوردار می باشند.

 

اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژی:

استراتژیست ها

افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند

ایجاد یک بستر برای تغییر

ایجاد تعهد واحساس مالکیت

ایجاد توازن بین ثبات ونوآوری

بیانیه های ماموریت

سندی است که یک سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روی همه استراتزی ها وجود دارد این است

که :(((ما به چه کاری مشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویت های یک سازمان است .

رسالت یا ماموریت سازمان: نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.

فرصتها وتهدیدات خارجی

رویدادها وروندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوری ورقابتی است که می تواند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر فرآیند انجام دادن

تحقیق وگردآوری وهمگون ساختن اطلاعات خارجی را بررسی عوامل خارجی یا تجزیه وتحلیل صنعت می نامند.

برخی دیگر از فرصت ها وتهدیدها عبارت انداز:تصویب یک قانون ،عرضه محصولی جدید به وسیله یک شرکت رقیب ،کاهش ارزش پول ، بالارفتن نرخ بهره، مبارزه علیه مواد مخدر وغیره