توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

 

 

ابراز وجود يكي از مهارت هاي اجتماعي است كه در محيط ها ي تخصصي و در تعاملات روزمره بسيار مفيد است. وقتي ديگران حقوق ما را رعايت نمي كنند، آزرده، خشمگين و ناراحت مي شويم، اما برخي از ما نمي توانيم ابراز وجود كنيم. اين مشكل ريشه هاي تربيتي دارد و ناشي از پرورش يافتن ما توسط والديني بسيار سختگير است كه «فرزندان خود را مي بينند، اما حرفهاي آنها را نمي شنوند» اين گونه كودكان در مدرسه ياد مي گيرند كه معلمان بچه هاي ساكت را دوست دارند ولي آنها بعدها من سختي مي توانند بر سلطه پذيريهاي بازمانده از دوران تحصيل و آموزشهاي خانوادگي خويش فائق آيند اما پژوهشها نشان مي دهند كه ما مي توانيم مهارت ابراز وجود را در خودمان بهبود بخشيم(استاك، دي ويل و پنل[1]؛ ١٩٨٣).

لنج و جاكوبسي[2]، مهارت ابراز وجود را اين گونه تعريف كرده اند:

«ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش من گونه اي مناسب مستقيم و صادقانه است من نحوي كه حقوق ديگران را زير پا نگذاريم.» ابراز وجود متشكل از هفت دسته پاسخ است كه سه دسته از آنها پاسخهاي منفي هستند: 1- ابراز عقايد نامعقول و متفاوت 2- تقاضاي تغيير رفتار از ديگران 3- رد درخواستهاي معقول آنها. چهار دسته پاسخ مثبت عبارتند از: 1- قبول كاستيهاي خود 2- رد بدل كردن تعارف 3- شروع و ادامه تعاملات 4- ابراز احساسات مثبت(دو بيا و مك ماري[3]، ١٩٨٥).

براي درك كامل مفهوم ابراز وجود ابتدا بايد بين آن و سبكهاي پاسخ دهي تمايز قائل شد.

آلبرتي ووامونزر[4] ( 1975) بين سه سبك پاسخ تفاوت قائل شده كه اين سه سبك عبارتند از: 1-عدم ابراز وجود 2- ابراز وجود 3- پرخاشگري.

 

[1] Stock, De will & Panell

[2] Leng & Jakobsen

[3] De bia & Mcmary

[4] Alberty &Vamonzer

 

فهرست مطالب

ابراز وجود

هدف هاي جرأت ورزي و ابراز وجود

مزاياي رفتار جرأتمندانه

پيامدهاي منفي نداشتن جرأت یا قدرت ابراز وجود

عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه

ابراز وجود در روانشناسی بالینی

پیشینه تحقیق

منابع