توضیحات کامل :

پاورپوینت منابع نیرو در جوشکاری

دستگاه‌های جوشكاری، جریان الكتریكی مورد نیاز برای تشكیل قوس الكتریكی را تامین می‌نمایند. دستگاه‌های جوشكاری به دو دسته مولدها و مبدل‌ها تقسیم می‌شوند.

فهرست :
‌مولدها
‌مبدل‌ها
دستگاه ترانسفور ماتور
دستگاه ترانس ركتیفایردار‌
دستگاه اینورتور‌
موتور ژنراتورها‌
علامت شناسایی دستگاه‌ها‌
دستگاه ركتیفایر‌
سیكل كاری‌
منحنی ولتاژ و آمپر در قوس الكتریكی‌
نمودار ولت – آمپر
نحوه برقراری قوس در فرآیندهای مختلف
سیستم برقراری قوس به روش تماس برنامه ریزی شده ‌Arc Left‌